ویژگی های لحیم کاری سخت و لحیم کاری نرم

 brazing_soldering

در لحیم کاری سخت و نرم از یک فلز پُرکننده مذاب برای تَر کردن سطوح مجاور اتصال، با یا بدون استفاده از عامل فلاکس، استفاده می شود که نتیجه آن تشکیل اتصال متالورژیکی بین فلز پُرکننده و قطعات پایه است. در این فرایند، سطوح اولیه قطعات با واکنش بین فلز مذاب پُرکننده و قطعات جامد انحلال می یابد، اما مقدار این انحلال معمولا در حد چند میکرون است (μm100 ). فرایندهای اتصال دهی از این نوع به دو دسته لحیم کاری سخت (دمای ذوب فلز پُرکننده بالای ̊C 450) و لحیم کاری نرم (دمای ذوب فلز پُرکننده پایین تر از ̊C 450) تقسیم بندی می شود. خصوصیات لحیم کاری نرم و لحیم کاری سخت به شرح زیر می باشد:-همه عملیات لحیم کاری سخت و اغلب عملیات لحیم کاری نرم با حرارت دادن فلز پُرکننده و سطوح مجاور اتصال در دمای بالاتر از دمای اتاق انجام می شود. -در برخی موارد، دمای سرویس قطعات مونتاژ شده باید کمتر از دمای ذوب فلز پُرکننده باشد. -همیشه تمیز کردن قطعات قبل از عملیات اتصال دهی نیاز نمی باشد، زیرا فلاکس توانایی حذف اکسیدها و لایه های آلی را دارد. به هر حال، مشکلاتی نیز همراه استفاده از فلاکس وجود دارد. به عنوان مثال، آن ها پسماندهایی به جا می گذارند که اغلب خورنده است و می توانند مشکلاتی را برای قطعه لحیم کاری شده داشته باشند. از طرف دیگر، در برخی موارد به سختی جدا می شوند. -اتصال مناسب و هندسه قطعات به ترکیب ماده پُرکننده/زیرلایه و شرایط سرویس (محیط اطراف، بارگذاری تنشی، دقت ابعادی و ...) بستگی دارد. با فرایندهای لحیم کاری سخت و نرم می توان هندسه های پیچیده و مقاطع ضخیم و نازک را به یکدیگر متصل کرد. -در این فرایند مونتاژ پیچیده با اعوجاج کم، مقاومت به خستگی زیاد و مقاومت خوب به شُک حرارتی امکان پذیر است. -اگر درز اتصال به طور کامل پُر شود، اتصالات با استحکام خوب حاصل می شود، مگر این که فازهای مخرب در اثر واکنش بین فلز پُرکننده و قطعات تشکیل شود. -اتصالات لحیم کاری سخت و نرم می توانند خواص فیزیکی و شیمیایی نزدیک یا در برخی موارد بالاتر از قطعات پایه داشته باشند، اما لحیم های نرم و برخی از لحیم های سخت توانایی پایداری در شرایط سرویش دما بالای محدودی دارند. -گوشه های نبشی تحت شرایط مطلوب حاصل می شود. این نبشی ها به عنوان کاهنده تنش در لبه های اتصالات عمل می کنند که خواص مکانیکی قطعه اتصال داده شده را بهبود می-دهند. لحیم کاری سخت و لحیم کاری نرم قابلیت اجراء بر گستره وسیعی از مواد شامل فلزات، شیشه ها، سرامیک ها، پلاستیک ها و کامپوزیت ها دارد. برای بسیاری مواد (مخصوصا سرامیک ها و پلاستیک ها) عملیات فلزپاشی قبل از اتصال لازم است.