در اتصال دو قطعه با جوشکاری گازی یا جوشکاری قوسی، شعله یا قوس می تواند در جهت پیشرفت جوش یا برخلاف جهت پیشرفت جوش باشد.

فلز جوش و HAZ بخشی از هر اتصال جوشکاری شده است، خصوصیات آن­ها به شرایط و عوامل زیادی وابسته است

هدایت الکتریکی و حرارتی زیاد مس و برخی از آلیاژهای پُر مس بر جوش پذیری آن ها تاثیر می گذارد.

در طراحی اتصال جوش مس و آلیاژهای آن باید از زاویه شیار بزرگ تر استفاده شود.

روش های سخت کاری سطحی برای بهبود خصوصیات سایشی ابزارهای گرم کار-مقدمه

قالب ها کاربرد زیادی برای تولید انبوه قطعات پلاستیکی، قطعات ریختگی تحت فشار، قطعات فلزی نازک، قطعات شکل دهی و فورج شده دارند. موقعیت کلیدی قالب ها در تولید انبوه بسیار مهم است و این به دلیل جهانی سازی و تقاضا برای بهبود پیوسته و افزایش پیچیدگی و کاهش در هزینه قالب است.

طراحی و انتخاب مواد برای کاربردهای تریبولوژیکی -بخش اول