آلیاژهای استلایت-بخش چهارم: مقاومت به خوردگی آلیاژهای استلایت

در کنار عناصر آلیاژی اصلی، حضور خواسته یا ناخواسته عناصر آلیاژی فرعی تاثیر قابل توجهی بر خواص مس دارد.

عناصر آلیاژی تاثیر قابل توجهی بر خواص مس و آلیاژهای آن دارد.