در کنار عناصر آلیاژی اصلی، حضور خواسته یا ناخواسته عناصر آلیاژی فرعی تاثیر قابل توجهی بر خواص مس دارد.

عناصر آلیاژی تاثیر قابل توجهی بر خواص مس و آلیاژهای آن دارد.