مهمترین خصوصیت قابل توجه و غیر قابل انتظار فولادهای زنگ نزن دو فازی استحکام تسلیم بالا است که تقریبا دو برابر فولادهای زنگ نزن آستنیتی است.

جدیدترین خانواده فولادهای زنگ نزن آلیاژهای دو فازی است. این آلیاژها فریت و آسیتنت در ساختارشان دارند که موجب بالاترین استحکام نسبت به هریک از فازها به تنهایی می شود