استلایت جزء آلیاژهای پایه کبالت است که شامل کاربیدهای مرکب در زمینه آلیاژ می باشد. آن ها مقاوم به سایش، کندگی و خوردگی هستند و خواص خود را تا دماهای زیاد حفظ می کنند.

آلیاژهای استلایت -بخش دوم: ترکیب شیمیایی و ریزساختار