اینکونل 718 یک سوپرآلیاژ پایه نیکل است که توسط موسسه بین المللی نیکل ایسلستین  ابداع شده است، از این رو آلیاژ در ابتدا به صورت کار شده مورد استفاده قرار گرفت. هم اکنون از این آلیاژ در حالت ریخته گری دقیق در مقادیر زیاد برای تولید انبوه پره های توربین گازی استفاده می شود، زیرا استحکام خود را در محدوده دمایی 450 تا  700 حفظ می کند و مقاومت به خوردگی و اکسیداسیون خوبی دارد. استحکام مکانیکی خوب آن مربوط به تاثیر استحکام دهی ناشی از رسوب فاز منحصربه فرد Ni3(Nb,Al,Ti)   است. تا به امروز همه قطعات ریخته-گری دقیق از این آلیاژ در یک مرحله یا چندین مرحله تولید جوشکاری شده اند، حتی قطعات آسیب دیده نیز جوشکاری می شوند. از این رو، نیاز به فهم دقیق از جوش پذیری و حصول قطعات عاری از ترک یک مسئله مهم است. در این بخش، مسائل و مشکلات همراه با جوشکاری آلیاژ اینکونل 718 به عنوان یک آلیاژ رسوب سختی مورد مطالعه قرار می گیرد.

 

یکی از خصوصیات آلیاژ اینکونل 718 جوش پذیری آن در حالت پیرسازی شده یا تاب کاری انحلالی است. در صورتی که سایر آلیاژهای قبل از آن به سختی جوشکاری می شدند. آن ها در حین جوشکای یا در اثر عملیات پیرسازی ترک می خوردند. این ترک ها در منطقه متاثر از حرارت قطعات جوشکاری شده ایجاد می شود. این به دلیل آن است که سوپرآلیاژهای رسوب سختی حاوی 3 تا %5 آلومینیوم+تیتانیوم هستند و با فاز  Ni3(Al,Ti) استحکام دهی می شوند. این رسوب در استحکام دهی بسیار موثر است و در حین جوشکاری در منطقه متاثر از حرارت رسوب می کند، زیرا به سرعت رسوب می کند و باعث کاهش انعطاف پذیری می شود. این مسئله در اینکونل 718 به دلیل تاخیر در پیرسازی ناشی از اضافه کردن نایوبیوم اتفاق نمی افتد. از طرف دیگر، مقادیر کمتری آلومینیوم و تیتانیوم در این سوپرآلیاژ وجو دارد. اضافه کردن نایوبیوم باعث تشکیل رسوب استحکام بخشNi3(Nb,Al,Ti) می شود که مورفولوژی، ترکیب شیمیایی و ساختار کریستالی متفاوت از Ni3(Al,Ti)  دارد. واکنش رسوب سختی   موجب بهبود مقاومت به ترک خوردن کرنشی اینکونل 718 و استفاده از آن در شرایط جوشکاری شده می شود.
 
اینکونل 718 یک محلول جامد  شامل نیکل، کروم و آهن (زمینه γ ) است که با فازهای  γ' و  γ" استحکام دهی می شود.   مهمترین فاز استحکام بخش دارای ساختار کریستالی  bct از نوع  Ni3V است. آن یک محلول جامد غنی از نایوبیوم است که فرمول  Ni3(Nb,Al,Ti) دارد، در حالی که   γ' ساختار کریستالی  fcc دارد و غنی از آلومینیوم با فرمول شیمیایی  Ni3(Al,Ti) است. جدول 1 ترکیب شیمیایی اینکونل 718 را نشان می دهد.