طراحی و انتخاب مواد برای کاربردهای تریبولوژیکی -بخش اول

قالب ها کاربرد زیادی برای تولید انبوه قطعات پلاستیکی، قطعات ریختگی تحت فشار، قطعات فلزی نازک، قطعات شکل دهی و فورج شده دارند. موقعیت کلیدی قالب ها در تولید انبوه بسیار مهم است و این به دلیل جهانی سازی و تقاضا برای بهبود پیوسته و افزایش پیچیدگی و کاهش در هزینه قالب است.