روش های سخت کاری سطحی برای بهبود خصوصیات سایشی ابزارهای گرم کار-مقدمه

در طراحی اتصال جوش مس و آلیاژهای آن باید از زاویه شیار بزرگ تر استفاده شود.