روش های سخت کاری سطحی برای بهبود خصوصیات سایشی ابزارهای گرم کار-مقدمه

در طراحی اتصال جوش مس و آلیاژهای آن باید از زاویه شیار بزرگ تر استفاده شود.

هدایت الکتریکی و حرارتی زیاد مس و برخی از آلیاژهای پُر مس بر جوش پذیری آن ها تاثیر می گذارد.

فلز جوش و HAZ بخشی از هر اتصال جوشکاری شده است، خصوصیات آن­ها به شرایط و عوامل زیادی وابسته است

در اتصال دو قطعه با جوشکاری گازی یا جوشکاری قوسی، شعله یا قوس می تواند در جهت پیشرفت جوش یا برخلاف جهت پیشرفت جوش باشد.

از روش های جوشکاری در صنعت ساخت موتورهای توربین گازی برای سوپرآلیاژهای کم آلیاژ، استحکام دهی محلول جامد و آلیاژهای با کسر حجمی کم از رسوبات به کار گرفته شده است.

هنگامی که اختلاف پتانسیل کافی در امتداد آن ها برقرار شود، الکترون ها از ترمینال منفی به ترمینال مثبت در مدار خارجی جاری می شوند. شار زیاد الکترون ها نهایتا قوس الکتریکی را می سازد که منبع اصلی حرارت است.

فرایندهای جوشکاری قوسی و جوشکاری گازی از مبانی اولیه جوشکاری ذوبی پیروی می کنند. در جوشکاری ذوبی، سطوح مجاور و مناطق مجاور فلزات پایه حرارت داده می شود که در نهایت باعث ذوب و تشکیل اتصال می شود.