سخت کردن سطحي، فرآيندي است كه گستره ي وسيعي از روش ها را به منظور بهبود مقاومت به سايش قطعات بدون آن كه تاثير قابل توجهي بر نرمي و چقرمگي داخلي آن ها داشته باشد را در بر مي گيرد. در قطعاتي نظير ميل بادامك و چرخ دنده هاي حلقوي، سطحي كه از سختي و مقاومت در برابر ضربه ي مناسب به همراه چقرمگي داخلي، كه در شرايط سرويس لازم است، ديده مي شود. سخت کردن سطحی فولاد به دليل اين كه فولاد از پركاربردترين فلزات صنعتي است از اهميت فوق العاده اي برخودردار است. از طرف ديگر به دليل جنبه هاي اقتصادي فولادهاي كم كربن و متوسط كربن با كمترين نگراني از بابت مشكلات اعوجاجي و ترك خوردگی از طريق سخت كردن قسمت-هاي ضخيم، از پركاربردترين فولادها محسوب مي شوند
 
123
123
 
123
123
123