طراحی اتصال در جوشکاری مس و آلیاژهای آن

شکل 1 و 2 طراحی اتصال در جوشکاری مس و آلیاژهای آن را نشان می دهد. شکل 1 طراحی اتصال مناسب برای GTAW و SMAW و شکل 2 طراحی اتصال برای GMAW را نشان می دهد. در طراحی اتصال جوش های مس و آلیاژهای آن باید زاویه شیار بزرگ تر از طراحی های جوش فولاد باشد. در آلیاژهای مس با هدایت حرارتی بالاتر باید از زوایای شیار بزرگ تر برای ذوب و نفوذ کافی استفاده شود.

 

SMAW_GTAW_Joint_design

شکل 1: طراحی اتصال در جوشکاری SMAW و GTAW

GMAW_Joint_design

شکل 2: طراحی اتصال در جوشکاری  GMAW